page-header

Neler yapıyoruz?

Hangi büyüklükte olursa olsun tüm kuruluşlar, günün koşullarına uyum sağlamak üzere değişime açık olmalıdır. Bu temel ilkeyle, her kuruluş kendi vizyonu doğrultusunda başarılı stratejiler belirleyerek, zamanında <Kurumsal ve Bireysel Gelişim amaçlı> projelerle  öğrenen örgütler oluşturmalıdır. Bu bilince sahip üst yöneticiler (kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kapsamda) hedefe yönelik eğitimlerin desteğiyle, insan kaynaklarının bireysel gelişimini sağlamayı önemserler. 2005 yılından beri geliştirdiğimiz 36 adet eğitimle, hem yöneticilere hem de çalışanlara bilgilerimizi ve deneyimlerimizi aktarmaya devam ediyoruz.

Firmaların/kurumların ihtiyaçlarını birlikte belirleyerek eğitim içeriklerini ihtiyaca göre düzenlediğimizde daha etkili sonuçlar elde edebiliyoruz.

NOT: Eğitimlerde farkındalık yaratan alıştırmalar, uygulamalar, vaka analizleri ve oyunlaştırma teknikleri kullanılmakta, konuyla bağlantılı kitaplardan ve sinema filmlerinden yararlanılmaktadır.

Mevcut işini büyütmek veya gelişimini sağlam temellere oturtarak uzun dönemde kalıcı olmak isteyen firmalar/kurumlar ile bilgi ve tecrübemizi paylaşıyor, STRATEJİK YÖNETİM modelini kurmalarına, sektörel, konjonktürel, siyasal ve finansal risklere karşı koruma kalkanı oluşturacak doğru stratejileri, stratejik amaçları ve bunlara ilişkin hedefleri belirleyerek Stratejik Planlarını oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

Bu çalışmalarda; kurumsal altyapı oluşturulması, bu yapının sürdürülmesi ve değişen koşullara göre zamanında uyarlamalar yapılması, “Değer yaratan-rakiplere göre üstünlük kazandıran” stratejilerin hayata geçirilmesi ve etkili bir kontrol sistemi oluşturulması da mümkün olabilmektedir.

Firmalarımızda/kurumlarımızda KYS (Kalite Yönetim Sistemi) ve PROSES YÖNETİMİ için rehberlik yapıyor, mevcut sistemlerini ve süreçlerini inceleyerek iyileştiriyor, yalın ve verimli bir sistem kuruyoruz. Böylelikle faaliyetlerinde kaliteyi artırırken, maliyet ve zaman boyutlarında iyileştirmeye, firmanın/kurumun geleceğe taşınmasına, sürdürülebilirliğin sağlanmasına yardımcı oluyoruz.


TQM (Toplam Kalite Yönetimi) bir yönetim felsefesidir. Ne yazık ki günümüzde birçok kuruluşta, sadece ihalelere katılmak için alınan ISO Belgelerine indirgenmiş durumdadır. Oysa ki her kademeden tüm çalışanların katılımıyla yürütülen bir yönetim modelidir.

Sürekli İyileştirme (KAIZEN) felsefesini barındıran, sağlıklı bilgi altyapısını kuran Operasyonel Mükemmellik aracıdır.

Optimum sayıda ve içerikte doküman barındıran bir sistem oluşturularak, hantallığın ortadan kaldırılması ve emek israfından uzaklaşılması mümkündür.

Çalıştay Yönetimi (Moderatörlük)

Genellikle mevcut sorunların ve çözüm seçeneklerinin tespit edilmesi amacıyla, düzenlenen çalıştayların hedeflerine göre yöntem ve uygulamalar değişiklik gösterir.

Bu tür çalışmalarda genellikle “mevcut durum analizi” ve “stratejilerin belirlenmesi” yönünde oturumlar gerçekleştirilmektedir.

Oturumlarda çalışma gruplarına farklı hedefler verilerek, “Beyin Fırtınası”, “Nominal Grup” ve benzer tekniklerle FİKİRLER üretilir. Her oturumun sonunda grup sözcülerinin tüm gruplara sunum yapmasıyla, FİKİRLER tartışmaya açılır.

Çalışmanın sonrasında elde edilen SONUÇLAR rapor edilerek kuruma sunulur.

COSO Modeliyle Denetçilik Eğitimi

Bu eğitimde denetim süreci üç aşamalı ele alınarak; denetim öncesinde, denetim esnasında ve denetim sonrasında yapılması gerekenler sistematik şekilde aktarılmaktadır. Gözden kaçabilecek önemli hususlar, dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınarak, denetçilerin bu üç aşamada yararlanabilecekleri teknikler uygulamalı olarak paylaşılmaktadır.

Temel Kavramlar, global trendler, DENETİM ile KONTROL ilişkisi verildikten sonra COSO Modeli anlatılmaktadır.

Risk yönetiminin temel unsurları, İç Kontrol Standartları ve İç Denetim Standartları yorumlanmaktadır.

Denetim sürecinin yönetimi ve analizi, sürecin performans kriterleri aktarıldıktan sonra, denetim öncesi hazırlıklar (Ön İnceleme, Risk Esaslı Denetim Planlama, Örneklem Seçme, Denetim Organizasyonu, Denetim Yaklaşımının Seçilmesi, Denetim Alanlarının Belirlenmesi, Doğru Soruların Hazırlanması) üstünde çalışılmaktadır.

Denetimde yapılması gerekenler, denetimde toplantı yönetimi, denetimde doğru soruları doğru sorma,
denetimlerde algı yönetimi, denetçilerde bulunması gereken özellikler, denetimde aktif dinleyici olmak, denetimde davranış ve karizma, denetimde bilgi paylaşımında kritik unsurlar, müzakere ederken önemli hususlar, özgüven, özdeğer, cesaret, umut döngüsü, kanıt toplama ve örnekleme yöntemleri ve saha çalışması ayrıntılarıyla ele alınmaktadır.

Son bölümde ise, denetim sonrasında yapılması gerekenler, denetimlerde bulguların raporlanması, bulgu takip ve izleme konuları ele alınmaktadır.

4 günlük eğitim programının son bölümünde Vaka Çalışmaları ve UYGULAMALAR bulunmaktadır.

Stratejik Yönetim Eğitimi

Gelecekte başarılı olacak şirketler rakipleriyle aynı alanda mücadele ederek değil, kendilerine rekabetsiz pazar alanları yaratarak/keşfederek başarılı olacaktır. Bunun adı “Mavi Okyanus Stratejisi“dir.
Mavi Okyanusların yaratılmasında, doğru şirket veya doğru sektör ölçüsü yerine doğru stratejik hamlelerin belirlenmesinin önemli olduğu görülmektedir. Firmalarımızda sektörel, konjonktürel, siyasal ve finansal risklere karşı “koruma kalkanı” oluşturacak doğru stratejilerin nasıl geliştirilebileceği ele alınmaktadır.

Doğru belirlenmiş stratejiler ve stratejik amaçlar, ancak bunlara ilişkin hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve tanımlanmasıyla anlam kazanabilir. Smart-c hedefleri oluşturmak için neler yapılması gerektiği üzerinde çalışılmaktadır.

Doğru belirlenmiş olsalar da; stratejiler, amaçlar ve hedefler ancak iyi planlama ile kuruluşu başarıya götürebilir. Bu nedenle hedeflerin altının sağlam bir şekilde doldurulması şarttır. İlgili faaliyetleri-maliyetleri-satışları iyi planlamak için yapılması gerekenler ortaya konularak, “değer yaratan-rakiplerine göre üstünlük kazandıran” adımlar üzerinde çalışılmaktadır.

Nihayetinde stratejileri hayata geçirmek yetmez. Etkili bir kontrol sistemi oluşturmak çok önemlidir. Anahtar performans göstergelerinin oluşturulması, başarı ölçütlerinin tanımlanması da eğitimin diğer konusudur.

Ayrıca “karşılaşılabilecek zorlukları aşabilmek” için dikkat edilmesi gerekenler de tartışılarak, kuruluşları geleceğe taşımak, nesilden nesile geçen şirketler oluşturmak hedeflenmektedir.

Proje Yönetimi Eğitimi (PMI Modeli ile)

Projelerle çalışmak, projeleri doğru yönetmek her yöneticinin başarıyla üstesinden gelmek istediği kritik bir sorumluluktur. Proje yönetiminde PMI modeli, bilim ve iş dünyası otoritelerince kabul görmüş olup, özellikle çok büyük projelerde eksiksiz uygulanmaktadır. Proje Yönetimi eğitiminde PMI modelinin on alt başlığı tek tek ayrıntılarıyla ele alınarak teorik bilgiler, uygulama örnekleri ve vaka çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Projelerde Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, Paydaş Yönetimi, Tedarik Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi ve Risk Yönetimi konuları bu eğitimin alt başlıklarını oluşturmaktadır.

Hoshin Kanri ile Hedefleri Yönetme Eğitimi

Birinci bölümde Hoshin Kanri (HK)’nin temel kavramları ve stratejik yaklaşımda HK hedefleri ve planlama unsurları (WBS, İlişki Ağı Şeması, Gantt, CPM & PERT) üstünde durulmaktadır.

İkinci bölümde HK yaklaşımıyla “Planların Uygulanması” konusu işlenirken; Organize Etmek, Sorumluluk Matrisi, KPI belirlemek, Yayılım ve A3 Düşünme Yaklaşımı ele alınmaktadır.

Son bölümde ise; Uygulamada HK, Kontrolde HK, Önemli noktalar ve Başarı Faktörleri konuları işlenmektedir.

Performans Yönetimi (BSC) Eğitimi

Balanced Score Card (Dengelenmiş Kurumsal Karne) yaklaşımıyla performans yönetim sistemi kurmanın ve yürütmenin aşamaları, tüm detaylarıyla uygulamalı olarak aktarılmaya çalışılmaktadır.

Hedefler dört boyutta ele alınır. (Finansal Stratejik Hedefler, Müşterilere Yönelik Stratejik Hedefler, Proseslere Yönelik Stratejik Hedefler, Çalışanlara Yönelik Stratejik Hedefler)

Performansı izlemek ve değerlendirmek için uygun METRİKLERİN neler olacağı açıklanmakta, performans beklentisi, yapılması gerekenler ve sorumlular hakkında önemli hususlar belirtilmektedir.

Vizyoner Liderlik Eğitimi

Amansız rekabetin egemen olduğu, beklentilerin arttığı, sorunların daha karmaşık hale geldiği iş dünyasında tüm organizasyonların vizyoner liderliğe ihtiyacı vardır.

Bu eğitimde katılımcılara; sorumluluklarında olan organizasyonları yönetir/yönlendirir ve geleceğe hazırlarken, vizyoner olmalarının koşulları ve sahip olmaları gereken yetkinlikler gösterilmektedir.

Bu çalışmada Liderlik Kavramı ile VİZYONERLİK ilişkisi, liderin rolü ve sorumlulukları, bu işin arka planında nelerin olması gerektiği verilirken, sürecin önemli evreleri ayrıntılarıyla ve uygulamalarıyla ortaya konulmaktadır.

(Strateji ve gelecek odaklılık, yeni iş fikirleri ve projeleri hayata geçirmek, değişimde Vizyoner Liderlik)

Durumsal Liderlik Eğitimi

Hızla değişen iş dünyasında gereken liderlik tarzlarını ve yöntemlerini bilen liderler bütün organizasyonların gereksinimidir.

Öncelikle her lider yöneticinin sahip olması gereken yetkinliklerin kazandırılmaya çalışıldığı bu eğitimde; davranış bilimcisi Paul Hersey ile liderlik konusunda uzman Profesör Ken Blanchard tarafından geliştirilen Durumsal Liderlik (Situational Leadership) modeli uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

Lider/yönetici rolündeki kişiye, astlarının zaman içerisinde değişen yetkinlik düzeylerini doğru tespit edebilmesi, bu yetkinlik düzeyinin ihtiyacı olan liderlik stilini doğru uygulayabilmesi için önemli bilgiler verilirken, astları ve üstleri ile olan ilişkilerinde önemli ölçüde yetkinlik kazanmalarına yardımcı olunmaktadır.

İdeal Yönetici Eğitimi

Yeni nesil çalışanların beklediği yönetim yaklaşımı ortaya konularak; ideal yönetici yetkinliklerinin neler olması gerektiği tanımlanmakta, yönetim düşüncesinin gelişimi, YNY (Yeni Nesil Yönetici – değişimi başlatıp sürdüren), Boyatzis yönetim ustalıkları, Hedef-Eylem yönetimi, İKY (insan kaynakları yönetimi), başkalarına odaklanma, başkalarını yönlendirme ve yüksek performans ustalıkları paylaşılmaktadır.

Ayrıca İŞ YAŞAMI VE İMAJ DİNAMİKLERİ (Kurumsal dünyada imaj geliştirici noktalar) üzerinde çalışılmaktadır.

Başarılı Takımlar Eğitimi (Koçluk-Mentorluk)

Başarılı takımlar tüm organizasyonların ihtiyacıdır. Bu eğitim sonunda katılımcılar; sorumluluklarında olan takımları oluştururken ve yönlendirirken başarılı olmanın koşullarını, sahip olunması gereken yetkinlikleri ve eksikleri görebilmektedir.

Birlikteliğin kazandıracağı gücü avantaj haline getirebilmenin yolunu göstermeyi amaçladığımız bu eğitimde, takımları başarılı veya başarısız kılan faktörleri inceleyerek, takım odaklı görevlerde başarılı olmanın yöntemleri üzerinde çalışılmaktadır.

Takım kavramı ve tipleri, takım oluşumunun aşamaları, roller ve sorumluluklar, takım içinde iletişim, duygusal zeka, yüksek performanslı takımların karakteristikleri, düşük performans sebepleri ve üstesinden gelinmesi, takımlarla ilişkili motivasyon teorileri, takım içindeki farklılıklar, çatışmalar, başarısızlık nedenleri ve yüksek performanslı takıma liderlik etmek hakkında önemli bilgiler paylaşılmaktadır.

İnovasyon ve Değişim Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimde iş yaşamında “yenilikçi ve değişime açık” olmanın önemi, inovasyonu başlatma ve yönetmede başarılı olmanın ayrıntıları ortaya konulmaktadır.

İnovasyonun yalnız başına bir İCAT olmadığını, FARK yaratan ve sonuçları kalıcı yapan bir süreç olduğunu göstererek, çalışanların kurumsal değişim ve gelişimde aktif rol oynamaları için temel bilgiler aktarılmaktadır.

İnovasyonun türleri, inovasyon ve zeka İlişkisi gösterilmekte, uygulamalı olarak yenilikçi düşünce teknikleri paylaşılmaktadır.

İnovasyon sürecini yönetenlerin taşımaları gereken nitelikler ve bireysel inovasyon – fikir yürütme yöntemleri ele alınarak, değişim sürecinin evreleri ve olası engeller ile nasıl mücadele edilebileceği üzerinde durulmaktadır.

Zamanı Yönetme, Sonuç Odaklılık Eğitimi

Hedeflerle Yönetim, stratejik plan hazırlayan kurumlarda daha çok önemlidir. Çeşitli kademelerde görev alan kişilerin günlük faaliyetlerini kurum hedefleriyle nasıl ilişkilendirebilecekleri, kayıpların en aza indirilmesi ve sonuç odaklı olunması için neler yapılması gerektiği üzerinde çalışılmaktadır.

Hedeflerin önemi, kurumsal hedeflerin birbirleriyle ilişkileri (stratejik, taktik, operasyonel), yönetimin temel unsurları ve hedeflerle ilişkisi, faaliyetlerin analizi, hedeflerden uzak rutinler, kaynakların boşa harcanması ve bunun nedenleri ortaya konulmaktadır.

Hedeflerle yönetimin önemli aşamaları ve sonuç odaklı çalışmanın 8 temel adımı paylaşıldıktan sonra, başarı unsurları, iyi planlama, KMZ (kalite, maliyet, zaman) üçgeni ve performans analizi üzerinde çalışılmaktadır.

Ayrıca kişisel zamanı etkin kullanmak için dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmaktadır.

Bütünsel Kalite (Kaizen) Eğitimi

Bütünsel kalite yaklaşımıyla verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi, hızla değişen iş dünyasında bütün organizasyonların gereksinimidir. Bunun için KAIZEN (sürekli iyileşme) felsefesinin benimsenmesi önemlidir. Bu eğitimde, kurumsal iyileştirme adımlarının atılmasına yardımcı olmak üzere, katılımcıların öncelikle kendi işlerinde, daha iyiye doğru gelişebilmeleri için sahip olmaları gereken yetkinlikleri sorgulamaları, eksikleri görmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca Kalite-Süreç ilişkisini açıklayacak uygulamalar ile Süreç Analiz Teknikleri üzerinde çalışılmaktadır.

Kalite kavramı (terimler, kavramlar ve tarihi perspektif), TQM (Toplam Kalite Yönetimi) ve kaliteyi sağlamak için 7 temel araç anlatıldıktan sonra, sürekli iyileştirme felsefesinin anahtar unsurları, KAIZEN SÜRECİ, 3 MU (muri , mura, muda), 5S kavramları üzerinde çalışılmaktadır.

Operasyonel Mükemmellik Sistemi hakkında önemli bilgiler verildikten sonra, problem, Kaizen ve PUKO ilişkileri ortaya konulmaktadır.

Süreç Yönetimi Düşüncesi, süreçlerin analizi, süreçlerin haritalandırılması, ilişkilerinin tanımlanması, performans göstergeleri, kritik başarı faktörleri üzerinde çalışıldıktan sonra ilgili uygulamalar ile anlatılanlar pekiştirilmektedir.

İş Planı Hazırlama Eğitimi

Yol haritası olan iş planının önemini vurgulayıp, içeriği ve nasıl hazırlanması gerektiği konusunda temel ve önemli bilgileri aktarılmaktadır.

Planlama sürecinin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılması ile maliyetlerin azaltılması, verimliliğin arttırılması mümkündür.

İş planı hazırlamanın temel unsurları, iş planı kavramı, yetersiz veya hatalı iş planı hazırlamanın nedenleri, iş planı türleri, planların bütünleştirilmesi, yönetim kademelerinin sorumluluğu, veri toplama ve analiz konularında önemli bilgiler aktarılmaktadır.

İş planı sürecini yönetme ve iyileştirme konusunda; süreç yaklaşımı, iş kırılım yapısı, planlamada zaman programı oluşturulması (GANTT), ilişki ağı şeması, Kritik Yol (CPM, PERT) konularında bilgi paylaşımı yapılarak, uygulamalar üzerinde çalışılmaktadır.

İşlerin organize edilmesi (Sorumluluk Matrisi) ve anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi üzerinde çalışılmakta, süreç kontrol ve iyileştirme yöntemleri ile başarı faktörleri paylaşılmaktadır.

Kurum Kültürü Eğitimi

Organizasyonlarda kurumsal altyapıyı kurmak ve buna uygun bir KÜLTÜR oluşturmak, bunları sürdürmek ve değişen koşullara uyarlayarak geleceğe taşımak, nesilden nesile geçen kurumlara sahip olmak çok önemlidir.

Bu konuda neler yapılması gerektiği, yönetim kadrosunun ve çalışanların taşıdıkları sorumluluklar ortaya konulmaktadır.

Kurumu - İşi Sahiplenme, Aidiyet Eğitimi

Kurumsal aidiyetin temel unsurları, organizasyon içindeki grupların rolü, performans faktörleri, sosyalizasyonunun safhaları, bağlar ve grup biçimlenmesinde bunun önemi, grup içindeki iletişiminin çeşitleri, avantajları ve dezavantajları üzerinde çalışılmaktadır.

Yaşam alanlarımızdaki sorumluluklarımız (İletişim, iş birliği, katkı ve mücadele) ele alınarak, kurumsal aidiyet üzerinde değerlendirme yapılmaktadır.

Bu eğitim sonunda katılımcıların; kurumsal rollerinde taşıdıkları sorumluluğu ve sahip oldukları olanakları farklı boyutta düşünmeleri, ortaya koyulan davranışların etkilerini sorgulamaları, gerek sosyal yaşamlarında, gerek iş yaşamlarında ve gerekse özel yaşamlarında dikkat etmeleri gereken önemli hususları hatırlayarak, kendileriyle yüzleşmeleri amaçlanmaktadır.

Yöneticinin İletişim Ustalığı Eğitimi

Bir yöneticinin BAŞARILI olduğunu gösteren önemli ölçütler bulunmaktadır.

Planlama, organize etme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarının her birinde; yöneticinin sorumluluğu altındaki işin gerektirdiği teknik bilgi ve becerilere sahip olması yanı sıra, duygusal zekasının gelişmiş olması çok değerlidir.

Bu eğitimle duygusal zekanın üç önemli bileşeni; farkındalık, adaptasyon ve motivasyon düzeyi ile ilgili gereklilikler ortaya konulurken, yöneticinin kendini sorgulaması, değişmesi ya da gelişmesi gereken hususları görmesi hedeflenmektedir.

Kendini ve başkalarını motive etme yeteneği, iletişim ustalığı ile doğru orantılıdır.

Algıları yönetebilmesi, aktif dinleyici olabilmesi, kendini iyi ifade edebilmesi, topluluk önünde etkili konuşabilmesi, ikna becerisi, doğru sorularla yönlendirebilmesi ve zor kişiliklerle başa çıkabilmesi gibi konularda önemli bilgiler paylaşılarak, iletişim ustalığı üzerinde çalışılmaktadır.

Kişiler Arası Etkili İletişim Eğitimi (İşim ve Ben)

İnsan sosyal bir varlık olarak, hangi pozisyonda olursa olsun, kendini sorgulamaya ve değiştirmeye mecburdur. Lupelius, olaylarla durumların arkasında daima kendimizin olduğunu görmeyi öğretirken, “Evren olduğu haliyel mükemmeldir. Değişmesi gereken tek şey sensin” demiştir.

Gerek iş yaşamımızda, gerek sosyal yaşamımızda ve gerekse özel yaşamımızda mutlaka önemsememiz gereken konuların ele alındığı bu eğitimde; algı filtreleri ve bunların ilişkilerde rolü, bilinçaltı, bilinçli farkındalık, temel iletişim engelleri ve bu engellerden kurtulmak için dikkat edilmesi gereken hususlar, önyargılar, aktif dinleyici olamamak, gerçek anlamda empati kuramamak, kendini yeteri kadar iyi ifade edememek, ikna edememek gibi konularda çalışılmaktadır.

Ayrıca etkili beden dili, bireysel imaj sorunları ve Duygusal Zekâ bu eğitimin konuları arasındadır.

Tahsilat Becerisi İçin Kişisel Gelişim Eğitimi

Bu eğitimde; açık cari hesap çalışılan müşterilerden tahsilat yaparken sürdürülebilir ilişkiler tesis edebilmenin, müşterileri sadık müşteriler haline getirebilmenin ve zamanında tahsilat yapabilmenin yöntemleri ele alınarak, duygusal zekanın bileşenleri ve duygusal zekanın geliştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

Beklentiler ve gereksinimler ile Maslow’un ihtiyaçlar pramidi arasındaki bağ ele alınarak,  varsayımlardan, önyargılardan uzak kalabilmenin püf noktaları paylaşılmaktadır.

Bunlara ilaveten, karşımızdakini “sorularla yönlendirebilme” becerisi kazanmaya yönelik bilgiler aktarılmakta, bu konuda alıştırmalar yaptırılmaktadır.

Böylece, tahsilatı gerçekleştirecek görevlinin “hayran bırakan ve fark yaratan davranış ustalığıyla” mesleki becerilerini yansıtmasına yardımcı olunmaktadır.

Not: Eğitimde farkındalık yaratan alıştırmalar ve uygulamalar kullanılarak, konuyla bağlantılı önemli bir film üzerinden konular aktarılmaktadır.

Dermokozmetik Danışmanın Duygusal Zekası

Bu eğitim; eczanede görevli dermokozmetik danışmanları için özel tasarlanmıştır. Gerek eczacılar, gerek teknisyenler ve gerekse yardımcıları eczanede görevlerini yaparken, “hayran bırakan ve fark yaratan davranış ustalığıyla” mesleki becerilerini yansıtmaları için yardımcı olmaktadır.

Müşterilerin beklentilerini ve gereksinimlerini tam olarak anlayabilmenin püf noktaları üzerinde çalışılırken; varsayımlardan, önyargılardan uzak kalabilmenin ve empati kurmanın yöntemleri ele alınmaktadır.

Müşterilere (hasta, hasta yakını veya diğer kişiler) en doğru çözümü sunabilmenin detaylarının ele alındığı bölümde; gözden kaçırılmaması gereken unsurlar, bilinçaltı-algı-düşünce-duygu-davranış, sorularla yönlendirebilme ve düşündüklerini ustaca ifade etme becerileri üzerinde çalışılmaktadır.

Engellere Rağmen Başarma Eğitimi

İş yaşamında ve sosyal yaşamda arzu edilen sonuçlara ulaşabilmenin, başarılı olabilmenin önünde engeller olması doğaldır. Asıl konu bu engellere rağmen başarılı olabilmektir.

Bu eğitimde; zorluklarla başa çıkamama ve başarısızlığı kanıksama nedenleri, tuzağa düşüren inançlar, vazgeçmeden sonuca ulaşmanın ön koşulları olan “MOTİVASYON ve DİSİPLİN” konularında çalışılmaktadır.

Motivasyonsuzluk, çalışma isteksizliği  ve amaçsız kalma hissi konularına odaklanan bilim insanlarının çalışmalarından yararlanılarak, kendini ve başkalarını nasıl motive edebileceğinin ayrıntıları aktarılmaktadır.

Müzakere ve Anlaşmazlıkları Yönetme Eğitimi

Bir müzakere sürecinde dikkate alınması gereken temel stratejiler paylaşılarak, oluşabilecek uyuşmazlıkları yararlı çözümlere dönüştürmenin yolları üzerinde çalışılmaktadır.

Müzakereler iyi yönetilmediğinde, kurum ve kişilerde ciddi hasarlara neden olunabilir.

Anlaşmazlıkların nasıl algılandığı, süreçte söz konusu roller ve anlaşmazlıkların yönetilmesinde tercih edilebilecek davranış modelleri ile bunların her birinin ortaya çıkaracağı neticeler ele alınmaktadır.

Sorumluluk Bilinci ve İş Ahlakı Eğitimi

İş yaşamında sorumluluk bilincine sahip olmanın şartları ve arka plan unsurları üzerinde çalışılmakta, “İş Ahlakı” ile “Etik Duruş” arasındaki farklar tartışılarak (ETİK, AHLAK, HUKUK kelimelerinin toplumsal ve kişisel anlamları)  hatasız iş yapmanın koşulları ortaya konulmaktadır.

Hangi pozisyonda çalışılırsa çalışılsın, güven veren birey olmanın ayrıntıları ele alınırken, PROAKTİF olmak için neler gerektiği üzerinde çalışılmaktadır.

İş yaşamında, sosyal yaşamda ve özel yaşamda dengelenmesi gereken temel sorumluluklar ele alınarak, katılımcıların kendilerini sorgulamalarına zemin oluşturulmaktadır.

Özgüven, Özdeğer, Cesaret, Umut döngüsünün önemi ve sorumluluk bilinci açısından değerlendirilmesi ile eğitim sonlandırılmaktadır.

Analiz ve Etkili Karar Alma Eğitimi

Dört bölüm altında aktarılan konularda 1. bölümde “Önemli Veri Toplama Teknikleri”, 2. bölümde “Önemli Analiz Teknikleri”, 3. bölümde “Önemli Muhakeme Teknikleri” üzerinde çalışılmakta ve son bölümde STAR Tekniği ile uygulamalar yapılmaktadır.

Kurumlarda yönetim kademelerinde çalışanların sorumluluğundaki konulara yönelik ihtiyaç duyulacak (sayısal, sözel, gözleme dayalı) verilerin, doğru ve yeterli sayıdaki kaynaklardan yararlanılarak, eksiksiz bir şekilde toplanması için neler yapılması gerektiği ele alınmaktadır.

Toplanan verilerden yararlanılarak güvenilir yöntemlerle tarafsız ve kapsamlı bir şekilde konunun analizi, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, sağlıklı ve etkin çıkarımlara ulaşılarak doğru karar verilmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde çalışılmaktadır.

Üretkenlik ve Problem Çözme

Üretkenlik ve problemler karşısında çözüm buluculuk kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildir. Her organizasyonda arzu edilen, ancak çok nadiren tam anlamıyla kendini gösteren bir durumdur.

Öncelikle bunun birey, birim ve kuruluş için ne ifade ettiği ve yararlarının neler olduğu tartışılarak, üretkenliğin düşmanı sebepler (insan odaklı, organizasyon odaklı) ele alınmaktadır.

Üretkenlik engellerinin nasıl aşılabileceği, insan kaynakları açısından yapılması gerekenler, mevcut sistemde aranacak şartlar, sahip çıkılması gereken politikalar ve oluşturulması gereken iklim, sağlanması gereken çalışma ortamı üstünde çalışılmaktadır.

Problem çözme teknikleri işlenirken, her birine ait uygulamalar yaptırılarak, katılımcıların paylaşılan bilgileri kendi işlerine uyarlamalarına olanak verilmektedir.

EKOSİSTEM ile İlişkiler Eğitimi

Her organizasyon bir ekosistem içerisinde; tedarikçiler, alt yükleniciler, resmi kurumlar, bankalar ve benzeri taraflar ile ilişkiler içinde faaliyetlerini yürütmektedir.

Ekosistem içinde kurulan ilişkilerin çerçevesini doğru çizebilmek, alınacak veya verilecek ürün ya da hizmetlerin kapsamını doğru belirleyebilmek, pazarlık süreçlerinde görevlileri kurum menfaatleri doğrultusunda ikna edebilmek, yürütülecek çalışmaların içeriğini kapsayacak sözleşmeleri / şartnameleri dikkatlice hazırlayabilmek, yürütülen çalışmaları sürekli takip ederek, en kısa sürede ve kaliteli şekilde tamamlanmasını sağlayabilmek için gerekli yetkinlikler üzerinde çalışılmakta ve STAR tekniği ile her biri üzerinde uygulama yapılmaktadır.

Profesyonel Satış Becerileri Eğitimi

Öncelikle satışın bir süreç olarak dikkate alınması gerektiği temel alınarak, bu sürecin kritik noktaları paylaşılmaktadır.

Alıcıların satın alma ve almama nedenleri üzerinde konuşularak satışta “DİİE” formülü ele alınmakta, uygulamalarla konu detayları üzerinde çalışılmaktadır.

Satışta imajın önemi, imajın bileşenleri ve bunların nasıl geliştirilebileceği verilmektedir.

Satın alma kararını etkilemek üzere yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgi ve deneyim paylaşımları sonrası, satışta güvenin 3 anahtarı incelenmektedir.

Satışta iletişim ustalıkları, beklentiler, istekler ve ihtiyaçlar hakkında önemli noktalar paylaşıldıktan sonra, satış sürecinde itirazlarla karşılaşıldığında yapılması ve yapılmaması gerekenler verilmektedir.

Satışı kapatmak için, ne zaman ve nasıl harekete geçilmesi gerektiği, sürecin nasıl sonlandırlıacağı hakkında bilgi paylaşımından sonra, satış sürecinin önemli bir arka planı olan dökümantasyon sistemi üzerine konuşularak, profesyonel satış becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi

Stres ve öfke hayatımızın vazgeçilmezi, üstelik de pek sevilmeyen iki gerçeğidir. Her birinin sonuçları ve kontrol altında tutabilmenin önemi tartışılarak, bunları yönetme stratejileri paylaşılmaktadır.

Olumlu ve olumsuz stres ele alınarak, katılımcılara kendi stres düzeylerini görecekleri test ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

İş ortamında stres faktörleri, olumsuz stresin kaynağı tanımlanmakta, iyileştirilmesi gereken temel sorunlar katılımcıların dikkatlerine sunulmaktadır.

Stres habercileri ve strese verilen tepkiler, stres esnasında yaşanan değişimler de ele alınmaktadır.

Ayrıca kişilik tiplerinin önemi, strese karşı bedensel savunma mekanizmamız, stresi yönetme- öfke halinde davranışları kontrol altında tutma (başa çıkma teknikleri) paylaşılmaktadır.

Sunum Teknikleri Eğitimci Eğitimi

Son yıllarda ülkemizde kurumsal eğitimlere büyük önem ve emek verilmektedir. Verilen eğitimlerde eğitimcilerin performansı ve başarısı, kurum için ve katılımcılar için son derecede önemlidir. Etkili eğitim becerilerinden ve eğitim standartlarından yoksun kurumlarda, gerçekleşebilecek faydaların kaybı yanı sıra kurumda “eğitimlerin bir işe yaramadığı” inancı da yaygınlaşmaktadır.

Gerek bilgilendirme gerekse personel belgelendirme amaçlı iç eğitimlerinizde, kendi uzmanlık alanlarında eğitim veren kurum içi eğitimcilerinizin daha etkili olabilmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yönelik planlanan bu program; son derecede etkileşimli, interaktif ve uygulamaya dönüktür.

Programın başında “bilgi” ve “beceri” belirleme amacıyla yapılan test ve sunumlar, program boyunca mütemadiyen gurup çalışmaları ve örnek uygulamalarla devam etmektedir. Programın son bölümünde ise her katılımcıya birebir geribildirim yapılarak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak suretiyle süreç tamamlanmış olmaktadır.

Raporlama Teknikleri Eğitimi

Kurumsal gelişimde kararların verilere dayanarak verilmesi önemlidir. Bu süreçte hazırlanan raporların doğru, anlaşılır, amaca uygun ve kullanılabilir nitelikte olması büyük önem taşır. Bir raporun etkili olabilmesi için nelerin gerektiği, raporu yazan ve okuyan kişiler açısından ele alınmak suretiyle, raporun etkinliğini engelleyen hususlar ortaya konularak, etkili rapor yazma becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Organizasyonlarda raporların bütünsel kalite yönünden nasıl olması gerektiği tartışıldıktan sonra, Genel Raporlama Problemleri incelenmekte, Rapor Yazma Kuralları aktarılmaktadır.

Kaynak tarama ve kullanma kuralları, referans gösterme problemleri ele alındıktan sonra grup çalışması yaptırılmaktadır.

Uygulama bölümünde, katılımcıların hazırladıkları raporlar kendilerine dağıtılan kontrol formları yardımıyla değerlendirilmekte, eksiklikler belirlenmekte, eğitimin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

"Hikayen Kadar Güçlüsün"

Hikaye anlatmak, liderlikte motivasyon kazandırmak için en önemli araçlardan biridir.
Tarihte büyük liderler hikayenin gücünü kullanarak toplulukları etkilemiş, algılarını değiştirmişlerdir.
Geleceğin liderlerine gerekli en önemli becerilerden biri de ‘’hikaye anlatma’’ becerisidir.

“Konuştuğum kadar varım” sloganıyla işlenen ilk konuda, hikaye anlatmanın etkisini artıran detaylar (planlama, doğru ses tonu, tempoyu dengeleme, göz teması, vurgular, dinleyiciyi takip, söylenene uygun beden dili) üzerinde çalışılmaktadır.

İkinci bölümde, liderlerin kitleleriyle iletişiminde hikaye kullanmalarının gücü, kurumsal ve bireysel hikayeler kullanmanın önemi üzerinde durulmaktadır.

Daha sonra da; merak uyandıran ve sürükleyici bir hikayenin nasıl oluşturulabileceği ayrıntılarıyla verilmektedir.

İlham veren başarı hikayeleri ve uygulama ile program tamamlanmaktadır.

İşletme Yönetimi Eğitimi

İşletme yönetiminin en önemli hususlarını ortaya koymak suretiyle, küçük işletmelerin yaşamlarını uzun soluklu devam ettirebilmelerine rehberlik edecek temel bilgiler paylaşılarak, kendilerini sorgulamalarına, yaptıklarını ve yapamadıklarını fark etmelerine ve mümkünse iyileşme yönünde değişimlerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Finansal bilinç konusuna değinilerek, bilanço, kar-zarar tabloları ve bunların ilişkileri vurgulanmakta, işletme yönetiminde ‘girişimci, yönetici ve teknisyen’ alt kimlikleri üzerinde durulmakta, daha sonra da işletmelerde gelişim aşamaları anlatılmaktadır.

Satış ve satın alma konularında önemli hususlar üzerinde çalışıldıktan sonra işletme yönetiminde liderlik hususu işlenmektedir.

Son olarak da işletmelerde KATMA DEĞER ÜRETMEYEN üç önemli durum (İsraf, Düzensizlik, Aşırı yük) hakkında bilinmesi gereken detaylar paylaşıldıktan sonra grup uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ile program tamamlanmaktadır.

Toplu Taşıma İşletmeciliği

Toplu taşıma işletmeciliğinde anahtar başarı faktörleri verilerek; yolcu, araç, personel, hat, kaza ve verim konuları üzerinde dikkat edilmesi gereken noktalar aktarılmakta, ayrıca hizmet kalitesini etkileyen önemli bileşenler açıklanmaktadır.

Hizmet sürecinde öncelikle şoförlerin mesleki ustalığı, bilgi ve becerileri, direksiyon başında yolculara davranış şekilleri, tavır ve nezaketi, öfkeli vatandaşa karşı davranış ustalığı ele alınarak, dikkat edilmesi gereken hususlar örnek olaylar ve video görüntüleri ile aktarılmakta, etkisi gözden kaçan bazı olumsuz noktaların değiştirilmesi için farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Otobüslerin hizmet kalitesinde etkileri; genel durumları (temizliği, bakımlılığı ve hasarsızlığı), yoğunlukları (oturarak ve ayakta yolcu kapasitesi) bakımından durum değerlendirmesi yapılarak, iyileştirilmesi gereken önemli noktalar vurgulanmaktadır.

Beklentiler, şikayetler ve yolcu memnuniyetinde şoförlerin etkileri paylaşılmaktadır.

"Direksiyonda Fark Yaratmak" Eğitimi

Direksiyon başında görevli her şoför bir camiayı/kurumu temsil etmektedir. Eğitim programı, her bir şoförün kendini sorgulamasını ve doğru yaptıklarını bilinçli farkındalıkla sürdürmesini, eksik ya da yanlış yaptıklarını iyileştirmesini hedeflemektedir.

Müşteri odaklı hizmet ve insan psikolojisi hakkında bilgi paylaşımı yapılırken; empatik iletişim, öfke – stres yönetimi üzerinde durulmaktadır.

Ayrıca sorumluluk bilinci, emniyetli ulaşım, kurallara uyma disiplini, değerler ve meslek etiği, sürüş psikolojisi ve motivasyon konularında bilgiler verilirken, farkındalık yaratan alıştırmalar ve uygulamalar kullanılmakta, konuyla bağlantılı videolardan yararlanılmaktadır.

Zabıta Görevde Yükselme Eğitimi (Mevzuata Göre)

Zabıta memurları için planlanmış bu eğitimde; “zamanı yönetme”, “verimli toplantılar yapma”, “etkin kararlar alabilme”, “ekiplere başarılı liderlik yapabilme”, ”performansı yönetebilme”, “etkin denetim yapabilme” ve “stratejik planlama çalışmalarında verimli olma” konuları işlenmektedir.

Aday Memur Eğitimi (Mevzuata Göre)

Memur adaylarının “çalışma hayatlarına başlarken önemli hususları fark etmelerine” ve” görevlerini yaparken vatandaş odaklı sorumluluk bilincine sahip olmalarına” yardımcı olmak amacıyla üç günlük bir eğitim programıdır.

İnsan Psikolojisi ve Empati, Halkla İlişkiler, Haberleşme ve İletişim, Stres ve Öfke Yönetimi, İş Ahlakı ve Sorumluluk Bilinci üzerine çalışılan bu programda önemli bilgiler paylaşılırken, farkındalık geliştirici uygulamalar yardımıyla, halkın memnuniyetini sağlayabilmenin ve devam ettirebilmenin, hatta bu hizmetlerin temininde beklentilerin üzerine çıkabilmenin ana yolları gösterilmektedir.

error: Content is protected !!